Foreningen for inkludering og felleskap for alle barn

VEDTEKTER


§1 Foreningens navn er Barnet i Fokus (BIF)

 

§2 Formål

Foreningens formål er å ha fokus på vanskeligstilte barn- og unge som opplever utenforskap på grunn av helse, økonomi og mobbing. Forening vil ha fokus på barnas beste, inkludering og felleskap.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

Likemannsarbeid

Opplysningsarbeid

Sosiale arenaer – Treffsteder

Aktiviteter

Ferieturer

 

§ 3 Barnet i Fokus foreningen

 Er en partipolitisk og religiøs uavhengig medlemsorganisasjon

 

§4 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

 §5 Medlemmer/kontingent

Voksne med barn fra hele landet (Norge) kan være medlemmer, der det oppleves utenforskap på grunn av helse, økonomi, mobbing eller annet. Barnets beste skal være i fokus. Kontingent settes til kr.100,- pr. år.

For å være medlem må medlemskontingenten være betalt. Medlemskapet gjelder fra den dato medlemskontingenten er betalt, og gjelder frem til nytt krav om kontingent er utsendt og forfalt til betaling.

 

§6 Rettigheter og plikter

Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.   Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

 

§7 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.   Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.  Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.  Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

 

§8 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtet skal behandle:

• Årsmelding

• Behandle revidert regnskap

• Behandle innkomne forslag

• Fastsette kontingent

• Vedta budsjett

• Velge leder og nestleder

• Styremedlemmer

• Varamedlemmer

• Regnskapsfører og Revisor.

 

§9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§10 Styret

Foreningen har et styre på 6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.  Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse, administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 11 Styret er vedtaksfør

Styret er vedtaksfør når 4 av styrets medlemmer er tilstede

 

§12 Signaturrett

Det er styrets leder og nestleder i fellesskap som innehar signaturrett.

 

§13 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§14 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.  Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.  Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

AntlinDesign 2020 © All rights reserved.

"Vi må se og høre alle barn,

  vi har ingen barn å ofre"